นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

King PrajadhipokExhibition

นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

King PrajadhipokExhibition

King Prajadhipok Exhibition
In response to changes made to Queen Rambhai Barni Permanent Exhibition on the first level, the King Prajadhipok exhibition on the second and third levels were also revised. Examples of the update include added global contexts and comparison to contemporary Siam, the introduction of video presentation and other electronic media as the technology became more advanced, and the much-improved security system within the exhibition hall and around the premises.

On 30 May 2012, King Prajadhipok Museum hosted an alms-giving ceremony dedicating to King Prajadhipok. Somsak Kiatsuranont, the President of the National Assembly of Thailand and the Secretary-General presided over the opening ceremony for the new exhibitions.

2012