ภาพจากฟิล์มเนกาทีพ
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2473

Negative
Film

Negative Film

Photographs of National Scout Assembly 1930:
A picture of King Vajiravudh and the offerings

ภาพจากฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 2473
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ