พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection